SPECIALIST OUDERENGENEESKUNDE

DUURZAME MEDISCHE ZORG IN DE REGIO APELDOORN - ZUTPHEN

Welkom op de website van het programma SOG-AZ (Specialist Ouderengeneeskunde in de regio Apeldoorn en Zutphen). Dit programma borgt de duurzame medische zorg, behandeling en ondersteuning van kwetsbare doelgroepen en ouderen voor de toekomst in de regio. Meer dan tweeëneenhalf jaar is door de deelnemende organisaties intensief met elkaar samengewerkt in de regio, onder soms moeilijke omstandigheden vanwege COVID-19.

Het SOG-AZ programma bestond uit het ontwikkelen van lange en kortetermijnvisies op verschillende onderdelen van het werkveld van de Specialist Ouderengeneeskunde. Deze onderdelen zijn vertaald naar ‘Actielijnen’. Er zijn pilots uitgevoerd van enkele maanden tot 1 à 2 jaar, afhankelijk van de geformuleerde doelstelling en de gezamenlijk gekozen speerpunten per actielijn. Voor de lange termijn zijn diverse praktische en innovatieve werkwijzen uitgewerkt voor toepassing in regionaal verband. Hiermee kan de regio ook in de toekomst kwalitatief goede zorg blijven bieden.

Anticiperen op veranderingen

De kijk op zorg en behandeling aan ouderen verandert. Mensen worden ouder en blijven langer thuis, de samenleving wordt meer divers en complexe zorgvragen nemen toe. De behoefte aan meer flexibiliteit en responsiviteit groeit. Er is sprake van vergrijzing en ontgroening en de beroepsbevolking neemt merkbaar af. Een beweging die overal speelt, maar sterker wordt ervaren in de zogenaamde krimp- en/of anticipeerregio’s. De regio Apeldoorn-Zutphen (AZ) kenmerkt zich de komende jaren als krimpregio.

Evenals elders blijven ook hier vacatures lange tijd onvervuld en is er binnen de zorg, die qua vraag als maar verder toeneemt, voor Kwetsbare doelgroepen en Ouderen een groeiend tekort aan huisartsen en specialisten Ouderengeneeskunde. Dit tekort neemt steeds verder toe en wordt ook in de regio AZ een steeds groter probleem. Bovenstaande is aanleiding voor het opzetten van het SOG-AZ programma. Om in de toekomst duurzame medische zorg, behandeling en ondersteuning te kunnen blijven bieden, moet er iets veranderen.DIRECT NAAR...