RESULTATEN GOEDE BASIS VOOR IMPLEMENTATIE EN BORGING

OPBRENGSTEN

De SO-vraagstukken zijn in het programma vanuit diverse invalshoeken belicht, onderzocht op onderdelen, oplossingsrichtingen en/of interventies, die werden uitgeprobeerd in de werk- en beroepspraktijk van Specialisten Ouderengeneeskunde en aanpalende functies. Binnen het programma SOG-AZ wordt gesproken over een SO-functie(familie) en ook het denken over verdere professionalisering binnen de ouderengeneeskunde is in een stroomversnelling gekomen.

De hoofdpijlers voor het succesvol kunnen blijven beantwoorden van vele SO-vraagstukken in de praktijk, zijn:

  • Regionale samenwerking duurzame medische zorg
  • Professionalisering van het DMZ-netwerk

De resultaten van het programma dienen als basis voor de implementatie en borging van verduurzaming van medische zorg.

RESULTATEN PER ACTIELIJN

Het SOG-AZ programma bestaat uit actielijnen. Iedere actielijn is via een bespreeknotitie en startnotitie aan de slag gegaan. Afhankelijk van de doelstellingen per actielijn zijn onderzoeken, pilots en uiteenlopend deskresearch gedaan. Per actielijn zijn conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan.

Iedere actielijn hanteerde een vaste werkwijze. Via een bespreeknotitie over de opgave per actielijn, een startnotitie over de aanpak en een beleidsnotitie met daarin de aanleiding, uitgangspunten, aanpak en de resultaten waaruit ook aanbevelingen zijn geformuleerd.

De resultaten van de verschillende actielijnen zijn gevat in beleidsadviezen. Bij de actielijnen staan per actielijn de verschillende notities met het beleidsadvies en het uiteindelijke besluit.


ACTIELIJNEN

04/05/2021

A | Anders werken

04/05/2021

B | Anders behandelen

04/05/2021

C | Anders kennisdelen

04/05/2021

D | Anders (be)sturen

04/05/2021

E | Anders organiseren

04/05/2021

F | Anders positioneren

04/05/2021

G | Anders opleiden