Alex Sievers


Mijn achtergrond

Afgestudeerd als architect aan de TU Delft en werkend als adviseur bij Inbo zag ik in 2003 bij de World Press Photo enkele foto’s van de Oostenrijkse fotograaf Peter Ganser. Deze foto’s waren gemaakt in Sun City en beeldden de bejaarde bewoners van deze wijk af. Deze beelden intrigeerden me omdat er zoveel trots sprak uit deze bejaarden. Dat was anders dan wat ik in Nederland zag. In mijn werk werd ik regelmatig gevraagd om te adviseren omtrent woningbouw voor ouderen, maar nooit ging het in die vragen over mensen. Over mensen die op hoge leeftijd eigen wensen zouden kunnen hebben of zouden kunnen bijdragen aan de maatschappij.

Sindsdien heb ik mij, als conceptontwikkelaar, gericht op woningen en woonomgevingen voor senioren (al dan niet met een zorgvraag) die meer zijn dan een geschikt huis. De ervaring leert ook dat het bieden van attractieve en simulerende omgevingen preventief werkt ten aanzien van welzijn en zorg. Sinds 2013 doe ik dat vanuit Beyond Now.

Mijn reisdoel

Sinds 2004 organiseer ik studiereizen. Zo’n twintig stuks heb ik er inmiddels vormgegeven. Naar onder meer de VS, Scandinavië, Japan en Duitsland. En volgend jaar ook naar Zuid-Korea. De reden dat ik reizen organiseer naast mijn werk als conceptontwikkelaar is dat ik mij graag laat inspireren door wat er aan (en juist voorbij) de randen van mijn vakgebied gebeurt. En dat ik die inspiratie graag deel met anderen. Dat is ook mijn doel voor onze reis naar Kopenhagen, Malmö en Lund. Met elkaar meningen en ideeën uitwisselen over de verrassingen en bevestigingen die we de komende dagen zullen ervaren.

Met elkaar meningen en ideeën uitwisselen over de verrassingen en bevestigingen die we de komende dagen zullen ervaren

Anne-Marie Bakker


Mijn achtergrond

Ruim 3 jaar ben ik werkzaam in de ouderenzorg. Daarvoor in de werkvelden forensische zorg, verstandelijk gehandicapten zorg, welzijn. Vaak als manager en soms als projectleider, maar altijd daar waar veranderingen gewenst zijn en die te maken hebben met kwaliteit van zorg. In mijn huidige functie mag ik projectleider zijn voor het project:” Duurzame Medische Zorg”, voor de organisaties Coloriet, Woon Zorg Flevoland, Zorggoep oude en nieuwe land en Talma Urk, allen behorend bij de regio Flevoland. Naast deze functie ben ik coach en hoofddocent bij de PPO, die naast de GZ-opleiding nu ook de Orthopedagoog Generalist gaat opleiden.. Ik doceer het moduul : ”Professionaliteit” dit moduul behelst o.a. ethiek en de juridische aspecten als wet en regelgeving,. Verder ben ik een visuele denker en maak graag gebruik van potlood, stiften en papier om mijn gedachten te ordenen.

Mijn reisdoel

Ik wil graag Duurzame Medische Zorg, in samenwerking realiseren in regio Flevoland, ook als er sprake is en blijft van ‘krapte’. Hoe kunnen we met minder meer doen. De kwaliteit van de ouderenzorg duurzaam verankeren…… Zijn er vergelijkbare trajecten, andere inzichten in Scandinavië? Zijn er parallellen te trekken, qua arbeidsmarkt, ontwikkelingen op het gebied van onderzoek, welke specialismen hebben we (nog) nodig in 2030.. wat kunnen we van elkaar leren. Dus ja, ik ben erg nieuwsgierig wat deze studiereis aan mooie inzichten gaat opleveren. Ik zie uit naar het goede gesprek en ervaringen.

Hoe kunnen we met minder meer doen. De kwaliteit van de ouderenzorg duurzaam verankeren…… Zijn er vergelijkbare trajecten, andere inzichten in Scandinavië?

Berber Oldenbeuving


Mijn achtergrond

Ik heb ongeveer 20 jaar geleden mijn geneeskundestudie in Groningen afgerond en ben na wat omzwervingen bij de chirurgie en KNO heelkunde in het verpleeghuis terecht gekomen. De laatste 10 jaar daarvan werk ik als specialist ouderengeneeskunde in Zutphen. Ik omschrijf mijn vak altijd als “het vak waar je dokter voor geworden bent”. Het heeft diepgang, ziet de volledige mens en zijn systeem en geeft veel ruimte voor autonomie.

Enkele jaren geleden heb ik de kaderopleiding geriatrische revalidatie afgerond. Een verdieping die erg inspirerend was en duidelijk maakt hoeveel veerkracht de oudere mens nog heeft. Naast het werk breng ik graag tijd door met mijn gezin, maak ik muziek en probeer ik in beweging te blijven.

Mijn reisdoel

Ik hoop thuis te komen met inspirerende ideeën die ook in Nederland toepasbaar zijn. Ik vraag me af hoe de medische zorg voor ouderen geregeld is in Denemarken en Zweden en hoe zich die verhoudt tot de Nederlandse situatie. Ik ben benieuwd hoe zij omgaan met de onevenwichtige bevolkingsopbouw en hoe ze de solidariteit tussen verschillende generaties behouden.

Ik hoop thuis te komen met inspirerende ideeën die ook in Nederland toepasbaar zijn.

Corlies Lourens


Mijn achtergrond

Na mijn studie ben ik via de verloskamers en de psychiatrie in de ouderenzorg beland. In het noorden van het land, met standplaats Leeuwarden, heb ik in een aantal huizen gewerkt. Vervolgens heb ik mijn opleiding in Deventer gedaan en ben ik daarna in de Hoge Weide terecht gekomen, wat nog altijd mijn standplaats is. Inmiddels ben ik bijna klaar met mijn kaderopleiding eerste lijn. Een liefde die langzaam gegroeid is omdat ik al die jaren de arts van de dagbehandeling ben geweest en het altijd een kadootje vond als ik een consult in de thuissituatie mocht doen. Om samen met een team oplossingen te zoeken die net even anders moeten zijn dan standaard, dat vindt ik het leukste om te doen. Zeker als de bedachte oplossing ook leid tot tevreden langer thuis blijven wonen.

Mijn reisdoel

Voor deze studiereis verheug ik mij erg op alle verschillende invalshoeken om naar de zorg te kijken en de oplossingen die anderen hierin gevonden hebben. Een van mijn vragen is hoe de zorg in Denemarken omgaat met het te kort aan menskracht en of geld. Maakt het hen creatief, of proberen ze alles zoveel mogelijk volgens het vaste protocol te laten lopen en hoe dan?

Voor deze studiereis verheug ik mij erg op alle verschillende invalshoeken

Femke Roerdink


Mijn achtergrond

n 2014 ben ik afgestudeerd aan de HBO-V, waarna ik als wijkverpleegkundige aan de slag ben gegaan in de thuiszorg bij SZMK. In deze functie zitten we in een continu proces van het efficiënter organiseren van de zorg, mede gezien de al langer bestaande tekorten. Hierin hebben we onder andere intensief overleg met onze collega-VVT-organisaties om de zorgvragen in gezamenlijkheid te kunnen organiseren. In 2016 heb ik een opleiding tot gespecialiseerd verpleegkundige Cardiologie afgerond. Mede door de verschuiving van de tweedelijnszorg naar de eerste lijn, hebben we samenwerkingsafspraken gemaakt met het regionale ziekenhuis. Momenteel is er bijvoorbeeld een technologieproject gaande om de patiënt, vanuit het ziekenhuis en de thuiszorg, op afstand te kunnen monitoren.

Mijn reisdoel

Ik ben benieuwd of we nieuwe inzichten kunnen ontwikkelen in het anders organiseren van de zorg, met name wat betreft lange termijn oplossingen. Daarnaast ben ik erg geïnteresseerd in het op een goede manier inzetten van technologische toepassingen, zonder dat dit een doel op zich is.

Ik ben benieuwd of we nieuwe inzichten kunnen ontwikkelen in het anders organiseren van de zorg

Hedwig de Vries


Mijn achtergrond

Na mijn studie klinische psychologie ben ik gestart in de GGZ. Eerst heb ik gewerkt als psycholoog en junior onderzoeker en vervolgens ben ik aan de slag gegaan als stafmedewerker zorginhoud en zorg innovatie. Mijn interesse in organisatie van zorg en hoe verandering plaatsvindt is daar ontstaan. Vervolgens heb ik de stap naar management gemaakt. In 2012 heb ik de overstap naar de V&V gemaakt en ben ik bij Atlant gaan werken als leidinggevende en psycholoog. Ondertussen heb ik ook mijn studie management wetenschappen afgemaakt en is mijn interesse in mensen in organisaties alleen maar toegenomen. Sinds augustus bekleed ik de functie van directeur behandeling en begeleiding.

Mijn reisdoel
Voor mij zijn er twee duidelijke doelen voor de komende week. Ten eerste bekijken hoe een ander zorgsysteem werkt en of dat aanknopingspunten biedt voor de uitdagingen die wij zien voor de ouderenzorg. Ten tweede ben ik benieuwd of we in een andere omgeving en met veel verschillende mensen in de groep in discussie tot nieuwe inzichten komen die we weer mee kunnen nemen in de overige actielijnen.
Bekijken hoe een ander zorgsysteem werkt en of dat aanknopingspunten biedt voor de uitdagingen die wij zien voor de ouderenzorg.

Ineke Gerridzen


Mijn achtergrond

Na een aantal jaren als arts-assistent in het ziekenhuis te hebben gewerkt ben ik inmiddels 28 jaar werkzaam als specialist ouderengeneeskunde. Sinds 2002 werk ik bij Atlant te Beekbergen en heb mij gespecialiseerd in de behandeling van mensen met het syndroom van Korsakov. Daarnaast heb ik de afgelopen jaren vanuit een samenwerkingsverband tussen de afdeling Huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde van VUmc te Amsterdam en Atlant een beschrijvend onderzoek verricht naar de kenmerken en het functioneren van de groep mensen met het syndroom van Korsakov die op gespecialiseerde verpleeghuisafdelingen verblijft met specifieke aandacht voor probleemgedrag en ziekte-inzicht. Dit promotietraject heeft geresulteerd in het proefschrift ‘Nothing is wrong with me. Behavioural symptoms and awareness in people with Korsakoff syndrome and other alcohol-related cognitive disorders living in nursing homes’ dat ik 11 maart a.s. in het openbaar mag verdedigen.

Mijn reisdoel

Mijn reisdoel is tweeërlei. Enerzijds ben ik benieuwd naar het Deense zorgmodel (gericht om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten blijven) en het zgn ‘community living’. Enigszins sceptisch, daar ik ervan overtuigd ben dat het Nederlandse verpleeghuissysteem, en zeker de functie van ‘specialist oudergeneeskunde’, wereldwijd uniek is. Anderzijds is het voor mij een welkome onderbreking in de spannende weken voor mijn a.s. promotie.

Ik ben benieuwd naar het Deense zorgmodel en het zogenaamde ‘community living’.

Inge van Loo


Mijn achtergrond

Na 8 jaar werkzaam te zijn geweest voor Hilton hotels, in verschillende commerciële functies, heb ik in 2009 de overstap gemaakt naar de ouderenzorg. Binnen Hanzeheerd, een organisatie die zowel lichte als zware zorg aan ouderen biedt in Heerde en Hattem. Hanzeheerd heeft 2 woonzorglocaties en biedt daarnaast thuiszorg. Een kleine organisatie in de kop van de Veluwe, waar op dit moment de eigen huisarts van de client nog hoofdbehandelaar is. Ik ben hier actief geweest als Facilitair Manager, waar ik daarnaast onder ander verantwoordelijk was voor de vrijwilliger coördinatie . Sinds kort bekleed ik de voor ons nieuwe functie van Manager Wonen, Welzijn en Zorg.

Mijn reisdoel

Ideeën en ervaringen opdoen in Denemarken en Zweden, maar daarnaast ook van elkaar leren, om zo tot een andere aanpak te komen binnen de ouderenzorg om de huidige en toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden. Samenwerken in de breedste zin van het woord vind ik hierin belangrijk.

Ideeën en ervaringen opdoen in Denemarken en Zweden, maar daarnaast ook van elkaar leren, om zo tot een andere aanpak te komen binnen de ouderenzorg.

Jan Hendriks


Mijn achtergrond

Al sinds jaar en dag werkzaam in de Zorgsector in zorgberoepen, managementfuncties en stafdiensten. Altijd weer op zoek naar ontwikkelingen die de zorgprofessional en de zorgvrager verder brengen in hun zorgrelatie. Waarin aandacht een speciale betekenis heeft. Op dit moment werkzaam als programmamanager in Ouderenzorg, ook actief in de regio Apeldoorn-Zutphen en daar vooral ook bezig met en geïnteresseerd in de Toekomst van Ouderenzorg. Toekomstdenken van en voor zorgprofessionals heeft extra mijn interesse/belangstelling. Daarbij zijn anders kijken, anders denken en anders doen voor mij sleutelwoorden.

Mijn reisdoel

Ik wil graag ontdekken hoe men in Scandinavië invulling heeft en/of gaat geven aan de toenemende vergrijzing en de enorme toestroom van ouderen met een zorgvraag. Wat zijn de ‘andere’ recepten en de ingrediënten van de Ouderenzorg aanpak?

Wat zijn de ‘andere’ recepten en de ingrediënten van de Ouderenzorg aanpak?

Jan Luursema


Mijn achtergrond

In 1963 ben ik geboren en opgegroeid in Oosterbeek. Ik heb bouwkunde gestudeerd en ben vervolgens in de vastgoedwereld aan de slag gegaan. Sinds 1996, dus bijna 25 jaar werk ik in de zorgsector. Mijn specialisme is strategieontwikkeling en de verstening van strategie. De toekomst, strategie en samenwerking en de daaraan verbonden ontwikkeling van mensen zijn daarbij mijn thema’s. Vanaf 2011 verzorg ik als zelfstandige vele verschillende projecten voor tal van zorginstellingen. Inspireren en Verbinden zijn belangrijke begrippen bij mijn werkwijze.

Mijn reisdoel

Ik laat mij ook graag inspireren om dit vervolgens te gebruiken voor mijn projecten. Het is waardevol te onderzoeken wat mij aanspreekt en wat niet, van beide kan ik leren. Ik ben vooral benieuwd naar veranderingen in de Scandinavische samenleving. Om te onderzoeken wat we hiervan kunnen leren. En natuurlijk ben ik ook benieuwd naar de reacties van de deelnemers van de reis. Wat zien zij? Kan ik een bijdrage eraan leveren om meer zicht te krijgen op wat we zien? En ervaren?

Ik ben vooral benieuwd naar veranderingen in de Scandinavische samenleving. Om te onderzoeken wat we hiervan kunnen leren. En natuurlijk ben ik ook benieuwd naar de reacties van de deelnemers van de reis. Wat zien zij?

Johanna Duim


Mijn achtergrond

Sinds 1987 ben ik werkzaam bij Hanzeheerd. Hier heb ik de veranderingen in de ouderenzorg op de werkvloer meegemaakt. In 1987 moest de bewoner gekeurd worden nog hij/zij gezond genoeg was om in een bejaardenhuis te komen wonen, onze focus lag vooral op een schone omgeving en de zuster was de baas. In de loop der jaren nam de intensiviteit van de zorg toe en veranderde de zorgintensiviteit. Op dit moment heeft iedere bewoner een intensieve zorgvraag die in de meeste gevallen op het psychogeriatrische vlak ligt. Dit vraagt veel van de huidige teams, ik probeer als kwaliteitsverpleegkundige hen daarin te ondersteunen.

Mijn reisdoel

Ik hoop te zien hoe de zorg in Denemarken ten uitvoer gebracht wordt. Ik hoop ideeën te krijgen hoe ik mijn collega’s kan stimuleren om meer te gaan zorgen op een manier dat de bewoner in zijn kracht en regie blijft. Om het werk zo te kunnen organiseren dat professionals, mantelzorgers en bewoners elkaar versterken. Zodat in de tijd dat de vergrijzing toeneemt en de professionals steeds minder goed te werven zijn de zorg van een kwalitatief goed niveau blijven.

Ik hoop ideeën te krijgen hoe ik mijn collega’s kan stimuleren om meer te gaan zorgen op een manier dat de bewoner in zijn kracht en regie blijft.

Jolande Noij


Mijn achtergrond

Inmiddels werk ik al weer 25 jaar als specialist ouderengeneeskunde; sinds 2010 bij Atlant. De afgelopen jaren ben ik me steeds meer gaan toeleggen op het opleiden van nieuwe collega’s: specialisten ouderengeneeskunde, huisartsen in opleiding en coassistenten. Ik zie het als een belangrijke taak om jonge artsen enthousiast te maken voor de ouderenzorg. Verder gaat mijn aandacht uit naar het verdiepen van de samenwerking in de eerste lijn, o.a. door deelname aan multidisciplinaire kernteams van het Zorgprogramma Kwetsbare Ouderen. Via de werkgroep Specialisme Ouderengeneeskunde in toekomstperspectief wil ik graag een bijdrage leveren aan de enorme uitdaging die ons komende jaren te wachten staat: de vergrijzingsgolf van komende jaren en het beperkte aantal handen die de klus van het zorgen voor deze grote groep ouderen moeten gaan klaren.

Mijn reisdoel

Ben heel benieuwd naar de ouderenzorg in een land, niet eens zo ver bij ons vandaan, maar met een wezenlijk andere zorgcultuur en -organisatie. Wat kunnen we daar van leren voor onze eigen situatie? Deze reis biedt de mogelijkheid om met een groep professionals vanuit verschillende invalshoeken belangrijke thema’s te bespreken en inspiratie op doen. Verder verheug ik me ook op cultuur snuiven in een stad waar ik niet eerder geweest ben.

Ben heel benieuwd naar de ouderenzorg in een land, niet eens zo ver bij ons vandaan, maar met een wezenlijk andere zorgcultuur en -organisatie. Wat kunnen we daar van leren voor onze eigen situatie?

Marina Berg


Mijn achtergrond

Jaren geleden ben ik afgestudeerd aan de Vu in Amsterdam als orthopedagoog. Vervolgens ben ik gaan werken als orthopedagoog/gedragswetenschapper in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. In die sector deed ik ook de opleiding tot GZ psycholoog in Nijmegen. Een jaar geleden ben ik bij SZMK begonnen, een nieuwe sector en stap in mijn loopbaan. Alhoewel ook in de VG sector de ouderenpopulatie rijkelijk aanwezig is. Het is een mooie uitdaging om te werken in de ouderenzorg, waarin ik verrast ben door de diversiteit aan casuïstiek, een super uitdaging. In mijn werk houd ik mij ook bezig met het opleiden van GZ psychologen in regionaal verband, de zgn GOP. Hierin speelt eigenlijk hetzelfde thema als bij de SO, een tekort . Tevens ben ik ook gericht op het verhelderen van het takenpakket van de psycholoog in de ouderenzorg en deze te positioneren naast de SO om vooral aanvullend op elkaar te werken maar tegelijk ook ontlastend in het takenpakket. Een vak waar ik elke dag van geniet, daarnaast zoek ik vooral ontspanning bij mijn gezin, vrienden en sporten. En zie ik als mantelzorger van mijn 89e jarige moeder ook deze kant van de ouderenzorg.

Mijn reisdoel

Nieuwsgierig ben ik naar de organisatie van de ouderenzorg in deze landen. Hoe gaan zijn om met de werk en taakverdeling tussen de diverse disciplines ? Graag hoor ik de ervaringen met opleiden in deze regio. Tevens ben ik benieuwd of er ook regionale samenwerkingsverbanden zijn tussen organisaties en sectoren. Verder hoop ik vooral ook op een gezellige week waarin omdenken en ontmoeten centraal kan staan.

Nieuwsgierig ben ik naar de organisatie van de ouderenzorg in deze landen. Hoe gaan zijn om met de werk en taakverdeling tussen de diverse disciplines ?

Nicolet Groen


Mijn achtergrond

Sinds mijn 19e werk ik in de zorgsector, waarbij ik gestart ben als radiodiagnostisch laborant. Enkele jaren heb ik gewerkt op radiologie als praktijkbegeleidster, een rol die ik nog steeds in mijn huidige werk meeneem. Aandacht voor kwaliteit van zorg en het coachen van collega’s. Waar ik werk komen mensen in beweging, doordat ik vragen stel en mensen aan het denken zet. Via manager radiologie ben ik clustermanager geworden en gaf ik leiding aan meerdere afdelingen. In deze periode heb ik twee jaar op de afdeling geriatrie gewerkt. Daar heb ik ervaren hoe inspirerend het is te werken in een omgeving die je niet kent. Elke dag leren. Vanuit Hilversum ben ik naar Woerden gegaan en heb ik gewerkt als staffunctionaris en vervolgens naar dagbehandelcentrum Medisch centrum Jan van Goyen in Amsterdam, waar ik op een eind-verantwoordelijke positie heb gewerkt. Op enig moment constateerde ik dat mijn praktijkervaring voor liep op de theoretische kennis, dus tien jaar geleden heb ik mijn MBA gehaald. De overstap naar de ouderenzorg heb ik in 2015 gemaakt. De processen lijken allemaal op elkaar maar de context is verschillend, zodat ik opnieuw elke dag mag leren en vragen stellen. Vorig jaar ben ik voor mezelf begonnen en daarmee heb ik een langer gekoesterde wens gerealiseerd. Ik hoop de komende jaren met name in de regio te werken en verschillende werelden aan elkaar te verbinden. Ik ben ervan overtuigd dat de zorg samenwerking nodig heeft, wil de zorgvraag de komende jaren beantwoord worden.

Mijn reisdoel

Jaren geleden ben ik in Denemarken geweest om te kijken naar het digitaal werken van radiologie. Ik hoop deze keer te kijken naar de innovatie die Denemarken kent op het gebied van ouderenzorg. Maar ook hoe de organisaties geregeld zijn vanuit de overheid. Mijn beeld van toen was, dat er meer vanuit de overheid opgelegd werd waardoor systemen met elkaar gekoppeld zijn en je niet als regio alles opnieuw moet bedenken. Mijn pragmatische inslag maakt dat ik daar vrolijk van word. Laten we van elkaar leren, elkaar helpen en verder kijken dan het eigen territorium. Het mag duidelijk zijn, mijn toverwoorden zijn leren, samenwerken en verbinden.

Laten we van elkaar leren, elkaar helpen en verder kijken dan het eigen territorium.

Nienke van Pijkeren


Mijn achtergrond

Vanuit de Erasmus Universiteit ben ik mee op deze reis. Ik geef les en werk als PhD onderzoeker bij de Universiteit op de afdeling Healthcare Governance. Mijn onderzoek richt zich op de langdurige zorg (met name ouderenzorg) in rurale gebieden en vertrekt vanuit het ‘probleem’ van de personeelstekorten en de sluiting van (zorg)voorzieningen op deze plekken. Ik onderzoek hoe de huidige capaciteit van zorg anders benut en georganiseerd wordt en wat dit doet met de dagelijkse zorgpraktijk. Ik onderzoek oplossingen die worden gezocht in regionalisering van zorg, verplaatsing van zorg (bijv. verplaatsing van zorg aan huis), maar ook de inzet van (veelbelovende) technologieën om zorg op afstand te verlenen.

Voordat ik bij de Erasmus Universiteit aan de slag ging heb ik voor Stichting Mainline (gezondheid en preventiewerk) en het Rode Kruis gewerkt als projectmedewerker. Ik ben afgestudeerd als antropoloog en sociaal geograaf en probeer in mijn onderzoek kennis uit beide vakgebieden met elkaar te combineren.

Mijn reisdoel

Ten eerste zie ik er naar uit om een week met zorgprofessionals en artsen uit de ouderenzorg op stap te mogen zijn. Daarnaast ben ik heel benieuwd naar innovatieve woonvormen waarom Denemarken en Zweden bekend staan, hoe wonen de ouderen daar, welke zorgprofessionals werken er, hoe gaan zij om tekorten? Welke vraagstukken spelen er in de landelijke gebieden, hoe denken ze daar na over afstand en vraagstukken rondom ANW-diensten en aanrijtijden? Tot slot ga ik graag naar Noorwegen en Zweden op vakantie en zou ik heel graag een vergelijkend onderzoek willen doen tussen Nederland en een van deze landen, hopelijk biedt deze reis alvast inspiratie.

Ik ben heel benieuwd naar innovatieve woonvormen waarom Denemarken en Zweden bekend staan, hoe wonen de ouderen daar, welke zorgprofessionals werken er, hoe gaan zij om met tekorten?

Noeska Meijers


Mijn achtergrond

Afgelopen zomer heb ik mijn master Biomedische Wetenschappen aan de VU behaald. Tijdens mijn studie ben ik als VIG’er werkzaam geweest in de ouderenzorg in Amsterdam. Hier liep ik tegen verschillende problemen en vraagstukken aan die sterk mijn aandacht trokken. In combinatie met de toenemende zorgvraag, had ik al snel in de gaten dat de ouderenzorg de komende jaren een interessante sector gaat worden. Zodoende ben ik op zoek gegaan naar een afstudeerstage in de zorg, uiteindelijk ben ik afgestudeerd in zorgtechnologie. Deze stage heeft mij dusdanig getriggerd dat ik verder wilde in de zorg. Sinds november ben ik werkzaam als projectleider bij Inovum, een zorgorganisatie in de regio Loosdrecht, Hilversum en Kortenhoef. Ik werk hier aan verschillende projecten variërend van het duurzame medische zorg programma tot aan het implementeren van zorgtechnologie op de locaties.

Mijn reisdoel

Ik ben erg nieuwsgierig naar de organisatie achter de zorg in Scandinavië. De overheid stelt kaders via wetgeving en financiering vervolgens zijn de regio’s en gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de gezondheidszorg. Ik ben benieuwd hoe dit in de praktijk gaat en of we onderdelen hiervan zouden kunnen toepassen in Nederland, of juist helemaal niet. Daarnaast ben ik ook erg nieuwsgiering naar de innovaties die in Scandinavië al worden gebruikt en wat we hiervan kunnen leren. Al met al kijk ik uit naar een leerzame reis waarin we met elkaar veel kennis op gaan doen, maar ook elkaar beter zullen leren kennen!

Ik ben erg nieuwsgierig naar de organisatie achter de zorg in Scandinavië.

Pieter Bos


Mijn achtergrond

Na een korte periode in het onderwijs ben ik op 25 jarige leeftijd de Verpleegkunde opleiding gaan doen. Na de specialisatie oncologie heb ik veel gewerkt in de palliatieve zorg.

Nu 19 jaar geleden heb ik de overstap gemaakt naar de ouderenzorg en ben ik als leidinggevende gaan werken. Van direct leidinggevende aan het zorg proces naar locatiemanager, regiomanager, waarnemend bestuurder en manager zorg en behandeling. In 2012 realiseerde ik mij dat we in de ouderenzorg veel meer de principes van de palliatieve zorg moeten toepassen: wat vindt deze persoon op dit moment in zijn huidige situatie nu nog belangrijk? Later werd dit in de ouderenzorg algemener bekend onder “Kijken naar kwaliteit van leven” In de toenmalige organisatie, later ook bij een andere organisatie en nu binnen WZU Veluwe heb ik dit uitgangspunt mogen helpen verwoorden in de zorgvisie. En daarna natuurlijk de vertaalslag naar de praktijk mogen helpen maken.

In mijn huidige functie als manager behandeling doe ik dit onder de slogan: “Behandeling: geen dagen toevoegen aan het leven, maar leven aan de dagen.” Dit hebben wij vertaald in 3 kernbegrippen: Ont-moeten, faciliteren en betekenisvol leven.

Als traditionele verzorgingshuisorganisatie die voor haar 375 cliënten in 3 jaar tijd de omslag naar verpleegzorg aan het maken is, een hele uitdaging.

Mijn reisdoel: Ontdekken van nieuwe mogelijkheden voor de inrichting van de ouderenzorg en de ouderengeneeskunde daarin speciaal.

Robbert Nooijen


Mijn achtergrond

Na een start in de telecomsector inmiddels alweer 10 jaar actief in en voor de gezondheidszorg. De eerste vijf jaar als opleidingsadviseur in een STZ Ziekenhuis en daarna als zelfstandige. Heb me in beide hoedanigheden verdiept in de doelgroep (kwetsbare) ouderen; hoe mooi dat dit hier weer samenkomt. Ik heb een passie voor opleiden, leren en ontwikkelen, waarbij ik altijd nieuwsgierig ben of en hoe technologie hierin kan helpen. Ben sterk in faciliteren en ondersteunen van professionals. Daarnaast houd ik me bezig met webdesign (dat lukt best in twee dagen 🙂 ) en fotografie, wat maakt dat ik nu als deelnemer ben toegevoegd aan dit illustere reisgezelschap.

Mijn reisdoel

Ik ben benieuwd naar Scandinavische innovaties in de ouderenzorg en hoe deze mogelijk ook toepaspaar en/of aanpasbaar zijn voor de Nederlandse situatie. Daarnaast hoop ik vooral ook mooie foto’s te maken tijdens deze studiereis voor in het reisverslag en op deze website. Maak je zelf mooie foto’s die een plekje verdienen in het verslag, dan ontvang ik deze graag!

Ik ben benieuwd naar Scandinavische innovaties in de ouderenzorg en hoe deze mogelijk ook toepaspaar en/of aanpasbaar zijn voor de Nederlandse situatie.

Rob Hillerström


Mijn achtergrond

Opgeleid in Rotterdam met ambitie om als huisarts in een gezondheidscentrum te gaan werken of in een verpleeghuis als verpleeghuisarts viel als snel de eerste optie af: gezondheidscentra waren schaars, en mobiele telefoon bestond nog niet. Zo startte ik in 1986, als part-time verpleeghuisarts, in verpleeghuis én reactiveringscentrum (haha we waren onze tijd ver vooruit) de “Elf Ranken”. We beschikten over röntgen, een eigen lab, en begonnen in 1989 met digitaal voorschrijven… Een programma om de MIP formulieren te verwerken werd zelf geschreven in dBaseIII, andere tijden dus. Momenteel al weer jaren druk met de psychogeriatrie, crisis en observatie, gedrag en BOPZ, IBS en VRM, enz. enz. En met de komst van de WZD is het momenteel extra gezellig. Daarnaast actief als opleider en een aantal jaar lid geweest van het CGS, een KNMG orgaan wat gaat over de vervolgopleidingen. Vanuit mijn eerdere activiteiten binnen de regio NVVA, later Verenso, nu min of meer in het programma SO in toekomstperspectief gerold, met mooie kansen. Naast dit alles ook echtgenoot en vader van 3 (volwassen) kinderen, liefhebber van folkmuziek en eenmaal per week zelf met vrienden rond de keukentafel muziek makend.

Mijn reisdoel

Met open vizier het gezondheidssysteem van onze Noorderburen bekijken om inspiratie en nieuwe ideeën op te doen hoe we in ons eigen systeem het beste het hoofd kunnen bieden aan het probleem om binnen de ouderenzorg met minder handen en hoofden, meer werk te verzetten. Hoe kunnen we “op slimme wijze, smart vergrijzen”? Ik zal daarbij proberen te kijken naar mijn rol als SO waarbij dan wel gelijk de uitdaging ontstaat dat er geen vergelijkbare collega’s zijn in het buitenland. De SO is voorlopig een unieke Nederlandse “uitvinding” , die nog niet geëxporteerd is. En wie weet kunnen we ook nog luisteren naar de klanken van een Nyckelharpa en ontmoet ik een Zweedse voorvader :- ))

Hoe kunnen we “op slimme wijze, smart vergrijzen”?

Ron Norder


Mijn achtergrond

Over reizen gesproken: ik ben als docent Biologie en Scheikunde afgestudeerd, vervolgens in het bedrijfsleven terecht gekomen en ben sinds 2003 actief in de zorg. Mijn, intussen verworven, bedrijfskundige achtergrond brengt een andere dimensie in het werkbare leven van de zorgprofessional. Vanuit de directe aansturing van de zorgteams ben ik reeds jaren actief in het management. Heb de specifieke eigenschappen van de zorgbranche mij niet alleen vanuit het werkveld eigen gemaakt, maar ook vanuit de gevolgde MBA opleiding voor Zorg en Welzijn. Op dit moment ben ik werkzaam bij Woonzorg Flevoland in de rol van directeur Behandeldiensten en Strategie. Wederom een persoonlijke verrijking vanwege het toekomstdenken in het belang van het (para-) medische behandelteam: hoe ziet de duurzame medische zorg er uit? Een interessante koersbepaling, specifiek voor de nieuwste provincie van Nederland, dat vraagt om nieuw denken en handelen. Mede vanwege de strategische keuzes voor een flexibele, wendbare en duurzame organisatie. Hoe kan een reis verlopen…

Reisdoel

In Scandinavië wordt het nieuwe denken ondersteund en is er volop mee geëxperimenteerd, waarbij succesvolle (deel) resultaten zijn geboekt. Een reis met een bestemming: mijn reisdoel voor deze week is om hieruit inspiratie en lering op te doen en het juiste gesprek met de reisgenoten te voeren om ook in Nederland de zorg voor 2030 uitvoerbaar te houden.

Mijn reisdoel voor deze week is om hieruit inspiratie en lering op te doen en het juiste gesprek met de reisgenoten te voeren om ook in Nederland de zorg voor 2030 uitvoerbaar te houden.